ലൈറ്റ് & സൗണ്ട് ഷോ – Cellular Jail Light & Sound Show – Travel to Andaman with Eizy Travels


ആൻഡമാൻ സെല്ലുലാർ ജയിലിൽ പോയാൽ രാത്രിയിലുള്ള ലൈറ്റ് & സൗണ്ട് ഷോ ഒരിക്കലും കാണാതിരിക്കരുത്, ആൻഡമാനിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈസി ട്രാവൽസിനെ വിളിക്കാം: 9387276600

ലൈറ്റ് & സൗണ്ട് ഷോ – Cellular Jail Light & Sound Show – Travel to Andaman with Eizy Travels

The timing of Light and Sound Show: Hindi show starts from 6:00 pm to 7:15 pm on Tuesday, Thursday, Saturday and Sunday.

English show starts at 7:15 pm.

Jail Museum opens from 9:00 am to 12:00 noon, and from 1:30 pm to 4:45 pm. For tickets, visit:

Malayalam Travel Vlog by Sujith Bhakthan Tech Travel Eat

Feel free to comment here for any doubts regarding this video.

**** Follow us on ****

Facebook:
Instagram:
Twitter:
Website:
travel

Facebook